Младежи градят "Идеален толерантен свят"

В периода 15-17 юли 2020 проведохме изнесено обучение на открито по проект "Идеален толерантен свят", насърчаващ толерантността, междурелигиозния диалог и запознаването на младежите с религиите по света по интерактивен начин чрез игрите "Свещено Мемо" и "Житески път".
Проектът е финансиран от организацията "Bridge-47", работеща за постигане на цел 4.7 от Целите за устойчиво развитие на ОН , според която "до 2030 г. всички учащи трябва да придобият знанията и уменията, които са необходими, за да бъде подкрепено устойчивото развитие, включително чрез: образование за устойчиво развитие и устойчив начин на живот, за човешки права, за равнопоставеност на половете, за популяризиране на културата на мира и ненасилието, за глобалното гражданство и оценяване на културното многообразие и приноса му за устойчивото развитие".
Учениците от училищата в Общините Карлово и Сопот научиха повече за основните световни религии и философски учения -християнство, ислям, индуизъм, юдаизъм, будизъм, даоизъм, шинтоизъм, сикхизъм,конфуцианство, джайнизъм и други. Освен за основните символи, храмове, празници и традиции на различните религии, младежите обсъждаха и темите за приемане на различните, правата на човека и намаляване речта на омразата онлайн и офлайн. Чрез ролеви игри и казуси те "влизаха в обувките" на различни дискриминирани групи, за да почувстват какво усещат те, когато обществото ги отхвърля, робувайки на стереотипи. В специална мисия в малки групи участниците трябваше да открият различните религиозни храмове в региона и своето населено място. Продължаваме с последващите дейности за популяризиране на игрите като интерактивен и забавен начин за учене и насърчаване на толерантността.
Обучението бе проведено при спазване всички мерки и предписания на Министерството на здравеопазването за превенция заразяване с COVID-19. Всички дейности се провеждаха на открито, с ежедневно измерване температурата на участниците, дезинфектанти на всяка маса, на която младежите работеха в малки групи по четирима. Участниците си направиха с текстилни маркери и маски за спомен с името на проекта.

https://www.facebook.com/mgirdrosevalley/posts/2672773539666802